ระบบวิทยฐานะ


433744 1802060105301. การพัฒนาวิชาชีพครู และระบบวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA

433744 1802060105302. การดำเนินการตามหลักเณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

433744 1802060105303. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564)

433744 1802060105304. ระบบประเมินวอทยฐานะดิจิทัล DPA

433744 1802060105305. ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล

433744 1802060105309. มอบนโยบายการประเมินเกณฑ์ PA ปี 2566 โดย ดร.อัมพร พินิสา

433744 18020601053010.มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว3-2564)

433744 18020601053011.การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายบริหารสถานศึกษา และสายนิเทศการศึกษา (ว4-2564)

433744 18020601053012.คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9-2564)

433744 18020601053013.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9-2564)

433744 18020601053014.คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10-2564)

433744 18020601053015.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10-2564)

433744 18020601053016..หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11-2564)

433744 18020601053017.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว12-2564)

433744 18020601053018.1 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (ว20)

433744 18020601053018.แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (ว17/2564)

433744 18020601053019.ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว21/2564)

433744 18020601053020.การกำหนเตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว22-1-2564)

433744 18020601053021.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564)

433744 18020601053022.หนังสือนำหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) 

433744 18020601053023.หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564)

433744 18020601053024.รูปแบบการถ่ายวิดีทัศน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว15/2565) 

433744 18020601053025.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายบริหารสถานศึกษา และสายนิเทศการศึกษา (ว 27/2565)

433744 18020601053026.แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว 31/2565)

433744 18020601053027.เผยแพร่ การดำเนินการตามหลักเณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.9/2564 และ ว.10/2564 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดย : นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ดาวน์โหลดทั้งหมด Download Button PNG Photo