งานประกันคุณภาพการศึกษา 

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองรายบุคคลรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๓

433744 180206010530 : นางสาวสุพัตรา นามวงค์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

433744 180206010530 : นางจิราพร จริยภมรกุร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

433744 180206010530 : นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

433744 180206010530 : นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

433744 180206010530 : นายนภสินธุ์ ดวงประภา ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นางสาวสุวิมล ใจมา ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชา ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นายจักรพงษ์ หมื่นสุ ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นายมงคล วิทยารัตน์ ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นายเอกนรินทร์ สว่างกาย ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นางรักศิธร รองแพ่ง ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นายอนุชา โสส้มกบ ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นางสาวสุกัญญา ธรรมวาจา ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นางสาวนันทิชา กะริโส ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นางสาวชาลิศา คำยันต์ ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นางปัทมา ยะหนัก ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่ม ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นางสาวบุษกร สันเทพ ตำแหน่ง ครู

433744 180206010530 : นางภคพร ธิจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

433744 180206010530 : นายอุเทน ขอน้อย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

433744 180206010530 : นางสาวขวัญชนก หมั่นงาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

433744 180206010530 : นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์ชะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

433744 180206010530 : นางสาวรินรดา ราศรี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

433744 180206010530 : นางสาวสิรินยา นันทะชัย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

433744 180206010530 : นางสาวศศิกมล ก๋าหล้า ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

433744 180206010530 : นางสาวอรทัย อามาตย์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นางสาวปิยะนุช ติ๊บวงศ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นางจิรัชยา อินนันชัย ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นายธวัชชัย อุตสาสาร ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นายสราวุธ แก้วมณีวรรณ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นายมานะ บุญทวี ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นางสาวกนกวรรณ ตันดี ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นางสาวขวัญภิรมณ์ อุดบ้านไร่ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นางสาวกฤษฎาภรณ์ หน่อหล้า ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นางสาวอุบลวรรณ เป่งใส ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นางสาวกนกกาญจน์ สุขยิ่ง ตำแหน่ง พนักงานราชการ

433744 180206010530 : นางสาวปนัดดา ยาสมุด ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

433744 180206010530 : นางสาวสุนิสา แสงบุญ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

433744 180206010530 : นางสาววิไลลักษณ์ ศรีจันทร์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


Screenshot 5
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


d8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06a  รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
d8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06a  รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
d8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06a  รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
d8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06ad8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06a  รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
d8a09e35b01d88f0dbb9724c3c2aa06a  รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

adobe acrobat pdf file 512 รายงานประจำปี ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
 

     adobe acrobat pdf file 512 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

     adobe acrobat pdf file 512 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

     adobe acrobat pdf file 512 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 adobe acrobat pdf file 512  มาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
adobe acrobat pdf file 512  มาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
 adobe acrobat pdf file 512  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
 adobe acrobat pdf file 512  แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง