คู่มือการปฏิบัติงาน ๒๕๖๒
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๒

               


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

 ทำเนียบรุ่น ประจำปี ๒๕๖๒  

    ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

 ทำเนียบรุ่น ประจำปี ๒๕๖๑    

 ทำเนียบรุ่น ประจำปี ๒๕๖๐ 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒