วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาการดี วิชาการเด่น เน้นทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี ๒๕๖๕ (Good Development, Great Academic and Emphasis on Life Skills in Accordance with the Principles of Sufficiency Economy in 2022.) 


อัตลักษณ์ 

มารยาทดี มีพัฒนาการ  (Good manners and have improved.)


เอกลักษณ์ 

คุณภาพเลิศล้ำผู้นำวิชาการ (Inimitable quality and Academic leaders.) 


 พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม

๓. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีวุฒิทางการศึกษา ความรู้ ความเชี่ยวชาญการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

๔. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทักษะการดำรงชีวิต

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

๖. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้


เป้าประสงค์ (Goals)

๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตามที่สถานศึกษากำหนด

๒. ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือส่งต่อ

๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

๔. ผู้เรียนมีค่านิยมและมีความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย

๕. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา

๖. สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย

๗. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน

๘. สถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพของคนพิการและบริบทของสถานศึกษา

๙. ครูและบุคลากรมีวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ

๑๐. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ

๑๑. นักเรียนพิการมีทักษะการดำรงชีวิตที่เหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขตามศักยภาพ

๑๒. ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

๑๓. อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๔. สถานศึกษามีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ


กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่  ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

กลยุทธ์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร

กลยุทธ์ที่  ๔  ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม


มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ