chatmongkol65

>>>ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕<<<

ข่าวเด่นประจำวัน  ABO6I7bS3abio

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิตามป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
ลงนาม(MOU)กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง กับภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ข่าวกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดเสด็จ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดเสด็จ

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเฉพาะความพิการ)

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย) 

ลงทะเบียนจอง อบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 

งบทดลอง 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ new

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคนงาน ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน ๑ อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน ๑ อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  จำนวน ๑ อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา **วุฒิการศึกษาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓**  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

1648022983548

 

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8  

 

 

 

 

rong