congra64

ข่าวเด่นประจำวัน  ABO6I7bS3abio

ข่าวรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
รับการประเมินประเมินสถานศึกษาพอเพียง.
ข่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ข่าวผู้อำนวยการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นางสุรัญจิต  วรรณนวล ผู้อำนวยการ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓.
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๓.
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน

่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินศักยภาพครูสอนเสริมวิชาการและประเมินศักยภาพผู้ให้บริการผลิตสื่อ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กดูรายละเอียด 

 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่มฯ ประจำปี ๒๕๖๓ >>ดาวโหลดน์ใบสมัคร<< หมดเขตการรับสมัคร ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

2251 14050313294584รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริม ครั้งที่ ๑

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และการประเมินศักยภาพครูสอนเสริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง   

งบทดลอง 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔new

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ อัตรา และ ตำแหน่งคนครัว ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ๒ อัตรา และ ตำแหน่งคนครัว ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

youtube1

การให้บริการ/การจัดการเรียนการสอน/บริการ/อื่นๆinfo symbol 1343394 960 720

k1 k2 k3
k4 k5 k6
k7 k8